logo
logo
skendehu
  • stavebná firma Rimavská Sobota
.

 

Dokončenú stavbu, prípadne časť stavby schopnú samostatného užívania, ak vyžadovali stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu, možno užívať na základe oznámenia stavebnému úradu alebo kolaudačného súhlasu.

 

Oznámenie užívania stavby stavebnému úradu

Kolaudácia stavbyStavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu zámer začať s užívaním stavby najmenej 30 dní vopred. S užívaním stavby na účel, na ktorý bola stavba povolená, sa môže začať, ak do 30 dní od oznámenia stavebný úrad rozhodnutím, ktoré je prvým úkonom v konaní, užívanie stavby nezakáže.

Stavebný úrad užívanie stavby zakáže, ak na základe záverečnej kontrolné prehliadky zistí, že nie sú splnené podmienky ochrany života a zdravia osôb alebo zvierat alebo životného prostredia nevyhnutné na jej užívanie, že stavba ohrozuje bezpečnosť alebo nie sú dodržané všeobecné požiadavky na výstavbu. Obdobne postupuje stavebný úrad u stavby vykonané v rozpore so stavebným povolením či ohlásené alebo užívané bez predchádzajúceho oznámenia. Odvolanie proti rozhodnutiu o zákaze užívania stavby nemá odkladný účinok.

Účastníkom konania je len stavebník. Ak zmenu stavby vykonávala ako stavebník iná osoba na základe dohody s vlastníkom, je účastníkom konania tiež vlastník stavby.

Po odstránení nedostatkov, pre ktoré bolo užívanie stavby zakázané, môže byť s jej užívaním započaté len na základe písomného súhlasu stavebného úradu, že stavbu možno užívať.

Stavebník predloží stavebnému úradu spolu s oznámením o užívaní stavby, prípadne so žiadosťou o vydanie kolaudačného súhlasu, údaje určujúce polohu definičného bodu stavby a adresného miesta, dokumentáciu skutočného realizovania stavby, ak pri jej vykonávaní došlo k nepodstatným odchýlkam oproti vydanému stavebnému povoleniu, ohláseniu stavebnému úradu alebo overené projektovej dokumentácii.

Ak je stavba predmetom evidencie v katastri nehnuteľností, doloží stavebník tiež vyhotovenie geometrického plánu na túto stavbu. Ak stavbou vzniká nová budova, ktoré sa prideľuje číslo popisné alebo evidenčné, stavebný úrad po predložení vyššie uvedených podkladov vyzve písomne ​​príslušnú obec o pridelení čísla popisného alebo evidenčného.

 

Kolaudačný súhlas

Stavba, ktorej vlastnosti nemôžu budúci užívatelia ovplyvniť, napríklad nemocnice, škola, nájomnej bytový dom, môže ich využívať len na základe kolaudačného súhlasu. Súhlas vydáva na žiadosť stavebníka príslušný stavebný úrad. Stavebník v žiadosti uvedie identifikačné údaje o stavbe a predpokladaný termín jej dokončenia.

Stavebný úrad do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti stavebníka stanoví termín vykonania záverečnej kontrolnej prehliadky stavby a súčasne uvedie, ktoré doklady pri nej stavebník predloží.

Pri záverečnej kontrolnej prehliadke stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila v súlade s ohlásením stavebnému úradu, podľa vydaného stavebného povolenia a overené projektovej dokumentácie a či sú dodržané všeobecné požiadavky na výstavbu. Ďalej skúma, či skutočné prevedenie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať život a verejné zdravie, život a zdravie zvierat, bezpečnosť alebo životné prostredie. Ak stavebný úrad nezistí závady brániace bezpečnému užívaniu stavby alebo rozpor so záväznými stanoviskami, vydá do 15 dní odo dňa vykonania záverečnej kontrolnej prehliadky kolaudačné súhlas, ktorý je dokladom o povolenom účelu užívania stavby.

Ak sa na stavbe zistené závady brániace jej bezpečnému užívaniu alebo rozpor so záväznými stanoviskami, stavebný úrad kolaudačné súhlas nevydá a rozhodnutím, ktoré je prvým úkonom v konaní, užívanie stavby zakáže; účastníkom konania je stavebník, vlastník stavby, prípadne budúci užívateľ stavby. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Stavebník oznámi písomne ​​odstránenie nedostatkov stavebnému úradu, ktorý po overení, že oznámenie zodpovedá skutočnosti, vydá kolaudačné súhlas do 15 dní odo dňa, keď mu došlo oznámenie stavebníka.

Stavebník môže doložiť žiadosť o vydanie kolaudačného súhlasu tiež odborným posudkom (certifikátom) autorizovaného inšpektora. V takom prípade môže stavebný úrad upustiť od záverečnej kontrolnej prehliadky stavby a vydať kolaudačné súhlas na základe tohto posudku.

 

Predčasné užívanie stavbyPredčasné užívanie stavby

Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby pred jej úplným dokončením, ak to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby, neohrozí to bezpečnosť a zdravie osôb alebo zvierat alebo životné prostredie. U stavby vykonávané dodávateľsky stavebník k žiadosti pripojí dohodu so zhotoviteľom stavby, obsahujúce jeho súhlas, prípadne dohodnuté podmienky predčasného užívania stavby; u ostatných stavieb navrhne stavebník podmienky predčasného užívania stavby v žiadosti. Účastníkom konania je stavebník, zhotoviteľ stavby a vlastník stavby.

Stavebník k žiadosti o predčasné užívanie stavby doloží údaje určujúce polohu definičného bodu stavby a adresného miesta. Ak stavebný úrad vydá povolenie na predčasné užívanie stavby, stavebný úrad vyzve písomne ​​príslušnú obec o pridelení čísla popisného alebo evidenčného.

Ak nie sú splnené pre povolenie predčasného užívania stavby, stavebný úrad žiadosť zamietne.

 

KONTAKTY

TECHPETROL kontakty

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB

    qrcode

    webnail


      

    https   Active Search Results   cloudflare